Kdo jsme?

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci normální populace (stanovení standardů sexuální normality), které budou kontrastovány s fungováním u sexuálních parafiliků. Součástí je vývoj testových stimulů a testování reakcí na ně (psychofyziologických, mozková aktivace) s potenciálem pro využití v klinické praxi. Dále je výzkum soustředěn na poruchy dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování spojené s v populaci významně rozšířenými duševními poruchami (schizofrenie, depresivní porucha).

Výchozím paradigmatem skupiny je evoluční psychiatrie a psychologie, jež je aplikována při náhledu na duševní poruchy evoluční teorie. Na poruchy je nahlíženo buď jako na funkční samostatné adaptace či adaptivní behaviorální strategie, které jsou aktivovány interakcí s prostředím, nebo jako na maladaptace, případně adaptace na jiné (pleistocénní) prostředí, které jsou již v dnešní době nefunkční, nicméně stále chování a prožívání člověka ovlivňují.

Důsledná identifikace dílčích funkčních adaptací/maladaptací sexuálně motivačního systému (tedy již od způsobu navazování partnerského vztahu až po úspěšné vykonání sexuálního styku a genitální odpověď) v rámci normální populace může vnést řadu inspirativních a následně testovatelných náhledů na etiologii sexuálních variací, stejně jako umožnit vývoj cílených testovacích materiálů, jež mohou přispět k jejich snadnější diagnostice a způsobu práce s těmito pacienty. Ve stejném duchu je nahlíženo na poruchy sexuality spojené s duševními poruchami, jež mohou mít adaptivní podklad (deprese, schizofrenie) – předpokládáme, že podoba těchto adaptací zahrnuje rovněž regulaci sexuálně-motivačního systému, jakožto systému přímo souvisejícího s reprodukční úspěšností jedinců.

Důraz je kladen na systémové propojení všech fází sexuálně motivačního systému i na jejich ontogenetický vývoj (aktivace/deaktivace v kritických periodách, identifikace kritických period, vliv různých forem učení, vliv attachmentu s pečovatelskou osobou). Zásadním krokem je popis proximátních mechanismů, jež stojí na pozadí těchto adaptací – výzkum neurobiologie dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování a identifikace mechanické regulace těchto adaptivních reakcí (fyziologické reakce, neurální koreláty).