Lidé

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt
Jsem vedoucí výzkumné laboratoře Evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Již více než 10 let provádím základní výzkum lidské sexuality.
Zabývám se například měřením ženské (i mužské) sexuální reakce na videomateriály, erotické texty i řízenou imaginaci; výzkumem sexuálních fantazií; výzkumem vlivu antikoncepce na ženskou sexualitu a fungování partnerství; výzkumem poruch sexuální preference (= parafilií či deviantních preferencí); sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním. Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie a jsem držitelkou mezinárodního certifikátu European Certified Psychosexuologist.

Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Zabývám se studiem neverbálního chování během navazování partnerského vztahu a v jeho průběhu, z hlediska jeho evolučních a psychologických funkcí. V současné době superviduji především dva projekty, týkající se strategií dominování v partnerské interakci a ontogeneze flirtu žen a dívek.
 .
Pracuji především experimentální a kvantitativní metodikou, v poslední době ale také kvalitativně. Mezi má další studovaná témata patří behaviorální projevy partnerské spokojenosti, vztah neverbálního chování a osobnosti nebo předřečová vokalizace dětí. Realizuji také výzkumy kognice a komunikace papoušků šedých.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii člověka, postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyučujícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Primárně se zaměřuji na výzkum lidské sexuality, konkrétněji se zabývám problematikou sexuální orientace, výzkumem poruch sexuálních preferencí, sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním, celonárodními výzkumy sexuálních preferencí a experimentálním psychofyziologickým měřením sexuálního vzrušení. Rovněž se zabývám preferencemi a výběrem partnera v kontextu s asortativním/disortativním párováním a sexualitou a spokojeností v partnerství.

 

Mgr. Tereza Zikánová

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt
Jsem výzkumnou pracovnicí v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuji ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Zároveň studuji doktorát na FHS UK v oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie.
 .
Do mého odborného zájmu spadá výzkum fyziologických reakcí žen na specifické kompetitivní situace (hormonální změny a změny hlasového projevu) a zároveň studium neverbálních projevů dvoření z pohledu evoluční biologie a psychologie.

 

Mgr. Lucie Krejčová

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

 

Mgr. Renata Androvičová

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se státnicí z klinické psychologie. V současnosti dokončuji postgraduální doktorské studium v oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem mé dizertační práce je role endokanabinoidového systému mozku v regulaci motivační a emoční odpovědi na vizuální erotické stimuly, pod vedením jednoho z nejvýznamnějších českých neurovědců Prof.MUDr.Jiřího Horáčka, PhD.

Kromě výzkumu endokanabinoidového systému mozku v řízení sexuality, se věnuju výzkumu mechanismů v pozadí sexuálních zvláštností, které umožňují průnik agrese do sexuální interakce, a to jak na úrovni motivačních mechanismů, tak na úrovni mozkové aktivace. Mým nejnovějším vědeckým zájmem je také zjistit, jak psychická nemoc a sexualita jedince vzájemně interagují a zda je u sexuálních agresorů narušen mechanismus pro dvoření a pair-bonding. Ke svému výzkumu využívám řadu metod, od anamnestického pohovoru, přes dotazníková šetření, až po laboratorní experimenty s využitím nejmodernějších přístrojů (např.funkční magnetická rezonance, penilní pletysmografie a další).

 

Mgr. Jana Kmoníčková

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývám výzkumem lidské sexuality u psychiatrických pacientů, zejména pacientů s poruchami neurotického spektra a afektivními poruchami. Díky zkušenostem v klinické oblasti se věnuji také problematice pacientů se sexuálními dysfunkcemi.

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické  psychologie na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK.
 .
Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie a sexuologie. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR.

 

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem gynekologem a sexuologem. Pracuji na gynekologicko porodnické klinice 2. LF UK a FN v Praze – Motole, kde vedu ambulanci gynekologické sexuologie. Částečně pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako výzkumný pracovník v Klecanech a na Sexuologickém ústavu 1. LF UK v Praze jako odborný asistent. Zabývá se výzkumem ženského sexuálního chování a reaktivity, zvláště anatomicko-fyziologickými funkcemi klitoridálního komplexu a ženských orgastických reakcí.

 

Timothy Wells

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

 

MSc. Tommy Nilsson

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem interakční designer se zaměřením na vývoj antropomorfních systémů v prostředí virtuální a hybridní reality. Vystudoval jsem interakční design na Univerzitě v Umeå, ve Švédsku a absolvoval 9 měsíční výzkumnou stáž na Univerzitě v Cambridgi, ve Velké Británii. V Národním ústavu duševního zdraví pracuje pod vedením Mgr. Daniela Říhy, Ph.D na vývoji virtuálních stimulů pro psychiatrický výzkum. V současnosti se rovněž věnuje doktorskému studiu v HCI na Univerzitě v Nottinghamu, ve Velké Británii.

 

Mgr. Daniel Říha, Ph.D.

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývám návrhem a optimalizací produkčního řetězce pro počítačovou animaci a virtuální realitu. V rámci svého výzkumu na FHS UK se zaměřuji na rozbor a využití technologií vývoje počítačových her a počítačové animace pro vědecké využití v oblasti výuky a dále simulací se sociálním impaktem (serious games).

 

Bc. et Bc. Zdeňka Řezníčková

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Pracuji jako výzkumná pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví, ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Zároveň jsem vedoucí projektu Sexuální variace a studentka navazujícího magisterkého oboru Psychologie na FF UK. Odborně se zajímám zejména o problematiku sexuálních variací, partnerského sadomasochismu, BDSM a dominance/submise v rámci partnerských vztahů.

 

Mgr. Kateřina Potyszová

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako koordinační a projektový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Do mého odborného zájmu spadá výzkum lidské sexuality, partnerské žárlivosti a dále psychofyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení.

 

Mgr. Ondřej Novák

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Působím jako vědecký a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a zároveň jako doktorand na Katedře psychologie, FF UK. Doménou mého odborného zájmu je psychofyziologie a teorie emocí, zvláště pak otázka autonomní specificity základních emocí. Z fyziologických metod se zabývám EMG (electromyography), ECG (electrocardiography), GSR (galvanic skin response), PPG (penile plethysmography), dýcháním a změnami v povrchové teplotě těla.

 

Mgr. Martin Hůla

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

Ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie se zabývám psychofyziologickým měřením mužské sexuální reakce na vizuální stimuly. Současně studuji doktorský obor Teoretická a evoluční biologie na PřF UK, kde se věnuji evolučním aspektům lidského estetického vnímání, zejména ve vztahu k rostlinám.

 

Mgr. Denisa Průšová

Životopis Výzkum Granty Publikace Kontakt

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývám výzkumem lidského chování, zvláště pak vzhledem a dynamikou komunikačních procesů v partnerských vztazích.
 .
Díky terapeutickému vzdělání užívám metod psychologických experimentů, rozhovorů a řízených imaginací, jež zpracovávám převážně kvalitativními způsoby. Téma partnerských vztahů a dominance rozvíjím i v postrgraduálním studiu Obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.