Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické  psychologie na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK.
 .
Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie a sexuologie. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR.

Životopis

Vzdělání

 • 2014: obhájil vědecký titul AV ČR Doktor sociálních a humanitních věd (DSc.)
 • 2003: jmenován profesorem klinické psychologie
 • 2000 obhájil na Filosofické fakultě UP v Olomouci habilitační práci a byl jmenován docentem
 • 1999:  obhájil na Filosofické fakultě UP v Olomouci doktorskou disertační práci a získal titul Ph.D.
 • 1999 funkční specializace v psychoterapii
 • 1985: funkční specializace klinická psychologie
 • 1980: doktorát z oboru psychologie, FF UK
 • 1973-1978: FF UK Praha, obor psychologie

.

Praxe

 • 2002 – dosud: vědecký pracovník i na 1. lékařské fakultě UK v Praze, soudní znalec v oboru psychiatrie se specializací klinická psychologie a sexuologie
 • 2001 – dosud: řádný zaměstnanec Katedry psychologie Univerzity Karlovy
 • 1990 – dosud: přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku na katedře psychologie FF UK v Praze
 • 1993 – dosud: vedoucí klinický psycholog do Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK
 • 1982 – 1986: sexuologické oddělení v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, v Psychiatrické léčebně Praha 8 – Bohnice, kde spoluzakládal sexuologické oddělení (1986-1993, po roce 1990 ve funkci vedoucího psychologa léčebny)
 • 1979 – 1982: Ústav železničního zdravotnictví v Praze

.

Členství

 • člen oborové rady pro studijní obor psychologie – klinická psychologie při FF UK
 • člen oborové komise pro studijní obor lékařská psychologie a psychopatologie při 1. LF UK v Praze
 • člen Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS Ministerstva zdravotnictví ČR
 • školitel IPVZ a 1.LF UK v oborech klinická psychologie a experimentální chirurgie
 • Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Sexuologická společnost ČLS JEP (člen výboru, od roku 1997 vědecký tajemník)
 • Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu
 • Czech Society for Sexual Medicine (člen výboru)
 • International Association for Treatment of Sex Offenders
 • International Society Sexual Medicine
 • European Society of Sexual Medicine
 • 2004 – dosud: International Academy of Sex Research
 • 2010 – 2014: člen výboru European Association for Contraception
 • člen redakční rady časopisů Psychologie dnes, Review of Sexology, Acta Sexologica, Przeglad Seksuologiczny, Sexuální a reprodukční zdraví, Newsbulletin ČSSM, Journal of Hungarian Gynaecologists a Sexuológia – Sexology

.

Ocenění

 • Zlatá medaile European Federation of Sexology

.

Pedagogická činnost

 • od r. 1990 přednáší psychoterapii, psychodiagnostiku a sexuální psychologii se zaměřením na sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identity a sexuální deviace pro studenty katedry psychologie na FF UK v Praze
 • vede odborné stáže a praxe všech studentů katedry
 • dosud vedl nebo oponoval několik desítek diplomových i doktorských disertačních prací na téže fakultě a na 1. LF UK
 • dále se podílí na přípravě lékařů k nástavbové atestaci ze sexuologie a psychologů při specializačním studiu ke zkoušce z klinické psychologie i při přípravě na soudně znaleckou činnost v rámci IPVZ,
 • vedl výcviky učitelů základních a středních škol v oblasti prevence HIV/AIDS
 • pracoval jako lektor psychoterapeutického výcviku systémů SUR a IPIPAPP

Výzkum

Granty a ocenění

 

Publikace

 • Weiss,P.: K některým problémům výzkumu suicidálního chování. Železn. Zdrav. 24, 1981, 33-40
 • Weiss,P.: K možnostem určování závislosti nehodovosti na průběhu biologických rytmů. Železn. Zdrav. 24, 1981, 189-197
 • Weiss,P.: K diagnostické hodnotě posouzení psychické způsobilosti na základě prvního dojmu. Železn.Zdrav. 25, 1982, 169-174
 • Weiss,P.: K psychologické charakteristice osobnosti suicidanta. Železn.Zdrav. 25, 1982, 95-104
 • Vlk,I., Weiss,P.: Některé faktory související s pracovní spokojeností u strojvedoucích ČSD. Železn. Zdrav. 25, 1982, 175-183
 • Weiss,P.: Vliv věku na změny kognitivních funkcí a nehodovost u zaměstnanců ČSD. Čs. Psychol. 28, 1984, 28-34
 • Weiss,P., Zimanová,J.: Deviantní a nedeviantní sexuální delikventi. Čas. Lék. čes. 124, 1985, 622-625
 • Zimanová,J., Weiss,P., Hubálek,S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních delikventů a predikční kriteria její úspěšnosti. Krimin. sborník 29, 1985, 562-572
 • Zimanová,J., Weiss,P., Fuka,J.: Specifika psychoterapie starších sexuálních delikventů. Čs. Psychol. 30, 1986, 516-520
 • Weiss,P., Hubálek,S., Zimanová,J.: Role otce ve výchově ve vztahu k sociální adaptaci sexuálních delikventů. Psychol. Patopsychol. dieťaťa 21, 1986, 303-309
 • Zimanová,J., Weiss,P., Fuka,J.: Psychoterapie v ústavní léčbě sexuálních delikventů. Čas. Lék. čes. 125, 1986, 744-746
 • Weiss,P., Zimanová,J.: K charakteristice deviantních a nedeviantních sexuálních delikventů. Krimin. sborník 30, 1986, 122-128
 • Weiss,P., Zimanová,J., Bílková,L.: Některé sociokulturní rozdíly mezi pachateli sexuálních deliktů. Čs. Psychiat. 82, 1986, 228-232
 • Zimanová,J., Weiss,P., Fuka,J.: Rodinné prostředí v dětství sexuálních delikventů. Čs. Psychiat. 83, 1987, 280-287
 • Weiss,P., Zimanová,J., Fuka,J.: K problémům dobrovolné kastrace sexuálních delikventů. Čs. Krimin. 20, 1987, 162-167
 • Weiss,P., Zimanová,J., Fuka,J.: Kriminalita prvotrestaných sexuálních delikventů. Čs. Krimin. 20, 1987, 353-357
 • Zimanová,J., Weiss,P., Bílková,L.: Predikční kriteria úspěšnosti ústavní ochranné léčby sexuologické. Čs. Psychiat. 83, 1987, 177-182
 • Weiss,P., Fuka,J. Zimanová,J.: Časové faktory recidivity pacientů po prodělané ústavní sexuologické ochranné léčbě. Čs. Psychiat. 83, 1987, 25-29
 • Zimanová,J., Fuka,J., Weiss,P., Hubálek,S.: Některé současné názory na terapeutickou kastraci sexuálních delikventů a naše zkušenosti. Čs. Psychiat. 84, 1988, 173-180
 • Weiss,P., Čepický,P., Mandys,F., Hubálek,S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem u žen. Čs. Gynek. 53, 1988, 199-203
 • Weiss,P., Brichcín,S.: K možnostem terapeutického ovlivňování sexuálních delikventů. Čs. Krimin. 21, 1988, 262-267
 • Weiss,P., Hronová,R.: Čtyři roky sexuologické péče v manželské a předmanželské poradně. Čs. Psychol. 32, 1988, 269-272
 • Weiss,P.: Některé psychologické prediktory recidivity sexuálních delikventů. Čs. Psychiat. 85, 1989, 250-255
 • Brichcín,S., Weiss,P.: K soudněsexuologické expertize mravnostních delikventů. Čs. Psychiat. 85, 1989, 408-413
 • Weiss,P.: K problematice sebevražd a sebevražedných pokusů. Čs. Krimin. 22, 1989, 163-168
 • Weiss,P., Hubálek,S.: Intelektová úroveň pacientů ochranné léčby sexuologické. Čs. Psychiat. 85, 1989, 150-154
 • Weiss,P.: Některé forenzní a sexuologické charakteristiky pacientů ochranné léčby sexuologické. Čs. Psychiat. 85, 1989, 310-315
 • Weiss,P., Zimanová,J.: Sexuální a nesexuální kriminalita pacientů ústavní ochranné léčby sexuologické. Čs. Psychiat. 86, 1990, 379-385
 • Weiss,P., Brichcín,S.: Vliv manželského soužití rodičů na úroveň celkové adaptace u sexuálních delikventů. Čs. Psychiat. 86, 1990, 241-248
 • Trojan,O., Weiss,P., Brichcín,S.: Poznámky k ochranné léčbě sexuálních delikventů. Čs. Krimin. 23, 1990, 124-129
 • Brichcín,S., Weiss,P.: Psychoterapie v sexuologii. Psychoterapeutické sešity č. 39, Praha 1990
 • Fuka,J., Weiss,P., Zimanová,J.: K sociální maladaptaci recidivujících sexuálních delikventů. Čs. Krimin. 23, 1990, 63-65
 • Weiss,P., Brichcín,S., Zimanová,J.: Organizace ochranného léčení v Nizozemsku. Čs. Krimin.23, 1990, pp.122-123
 • Weiss,P., Brichcín,S.: Pedofílie a pachatelé pedofilních deliktů. Psychol. Patopsychol. dieťaťa 25, 1990, 41-52
 • Brichcín,S., Weiss,P., Trojan,O.: Současný stav terapie sexuálních delikventů a návrhy na její racionalizaci. Čs. Krimin. 24, 1991, 77-79
 • Brichcín,S., Weiss,P., Zimanová,J.: Zpráva o návštěvě van der Hoeven Kliniek v nizozemském Utrechtu. Čs. Psychiat. 87, 1991, 120-122
 • Weiss,P., Brichcín,S.: Inteligence sexuálních delikventů. Čs. Psychol. 35, 1991, 419-423
 • Houdek,J., Weiss,P., Brichcín,S.: K problematice agrese a agresivního chování. Čs. Krimin. 24, 1991, 153-161
 • Weiss,P., Fifková,H.: Několik poznatků z X. světového sexuologického kongresu. Čs. Krimin. 25, 1992, 77-78
 • Remien,R.H., Weiss,P., Procházka,I.: AIDS – The Situation in Czechoslovakia. AIDS Education and Prevention, Special Suppl., Fall 1992
 • Weiss,P., Brichcín,S.: Meze psychodiagnostiky sexuálních deviací u mužů. Čs. Psychol. 36, 1992, 457-461
 • Weiss,P.: Sexuologie a zákonodářství v USA. Čs. Krimin. 25, 1992, 82-83
 • Brichcín,S., Weiss,P.: Alternativa péče o nebezpečné sexuální agresory. Čs. Krimin. 25, 1992, 61-63
 • Weiss,P., Brichcín,S., Hessler,M.: Kasuistika homosexuálního znásilnění – mezera v legislativě? Čs. Krimin. 25, 1992, 139-141
 • Hrnčířová,A., Weiss,P., Brichcín,S.: Příspěvek k sociokulturní a psychologické charakteristice hospitalizovaných exhibicionistů. Čs. Psychol. 37, 1993, 236-246
 • Brichcín,S., Fifková,H., Weiss,P.: Pornografie jako spouštěč deviantního chování? Kriminalistika 26, 1993, 158-160
 • Hrnčířová,A., Weiss,P., Brichcín,S.: Některé psychologické a sexuologické charakteristiky exhibicionistů. Kriminalistika 26, 1993, 242-247
 • Hrnčířová,A., Weiss,P., Brichcín,S.: Několik poznámek k vymezení exhibicionismu jako deviace v aktivitě. Kriminalistika 26, 1993, 161-166
 • Weiss,P., Tsakalidou,A.: Sexuální orientace a selektivita vnímání. Čs. Psychiat. 89, 1993, 358-362
 • Weiss,P., Brichcín,S., Fifková,H.: K některým etickým otázkám současné sexuologie. Čs. Psychiat. 89, 1993, 148-155
 • Košutová,L., Weiss,P.: Příspěvek k psychologické charakteristice deviantních sexuálních agresorů. Čs. Psychiat. 89, 1993, 363-368
 • Weiss,P., Brichcín,S., Fifková,H.: Problémy ochranné léčby sexuologické. Čs. Psychiat. 89, 1993, 306-312
 • Buchancová,M., Weiss,P., Brichcín,S.: Sociokulturní a psychologická charakteristika deviantních pedofilních delikventů. Kriminalistika 26, 1993, 213-220
 • Houdek,J., Weiss,P.: Agresivita sexuálních delikventů. Kriminalistika 26, 1993, 221-224
 • Weiss,P.: Incest a sexuální zneužití v dětství – zkušenosti z Nizozemska. Krim. sborník 37, 1993, 29-30
 • Weiss,P.: Sexuálně agresivní delikvence ve Velké Británii – vývoj a současný stav. Krim. sborník 37, 1993, 507-508
 • Weiss,P.: Cíle a možnosti ústavní ochranné léčby sexuologické. Prakt. Lék. 74, 1994, 58-60
 • Weiss,P., Fifková,H.: Sociální změny ve východní a střední Evropě – kontinuita a diskontinuita. Čs. Psychiat. 90, 1994, 63-64
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování pražské mládeže z hlediska rizika infekce HIV/AIDS. Mládež, společnost a stát, 2, 1994, 52-68
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Terapeutická strategie při léčbě parafilních sexuálních delikventů. Prakt. Lék. 74, 1994, 224-227
 • Urbánek,V., Weiss,P., Kofránek,J., Albl,M.: Psychosexuální reakce u žen po léčbě karcinomu prsu. Čes. Gynek. 59, 1994, 262-264
 • Procházka,I., Jedlička,J., Weiss,P.: AIDS in Europe – Behavioural Aspect.. Medicína 9.11.1994
 • Urbánek,V., Weiss,P., Albl,M.: Sonda do problematiky sexuálního života žen po léčbě maligního tumoru rodidel nebo prsu. Moder. Gynek. Porod. 4, 1994, 316 -323
 • Weiss,P.: Seminář nizozemských sexuologů z Rutgersovy nadace. Čs. Psychiat. 90, 1994, 176-177
 • Weiss,P., Tsakalidou,A.: K možnostem diferenciace homosexuální a heterosexuální orientace na základě principu výběrovosti vnímání. Čs. Psychol. 38, 1994, 160-164
 • Weiss,P.: Vyšetřování sexuálně zneužívaného dítěte – zkušenosti z USA. Kriminalistika 27, 1994, 267-269
 • Weiss,P.: Goals of Institutional Treatment of Sexual Delinquents. Medicine and Law 13, 1994, 263-268
 • Convoy,H., Weiss,P.: Atypické sexuální zkušenosti. Čs. Psychol. 38, 1994, 457-464
 • Urbánek,V., Weiss,P., Kofránek,J., Albl,M.: Závislost sexuální funkce žen s karcinomem prsu na časovém odstupu od mastektomie. Čes. Gynek. 59, 1994, 309-313
 • Weiss,P., Zvěřina,J., Procházka,I.: K výskytu homosexuality v obecné populaci. Prakt. Lék. 74, 1994, 573-576
 • Kozmiková,T., Weiss,P., Urbánek,V.: Psychogenní erektilní dysfunkce. Prakt. Lék. 75, 1995, 8-11
 • Urbánek,V., Kofránek,J., Zvěřina,J., Albl,M., Weiss,P.: Sexualita žen po léčbě maligního tumoru rodidel. Čes. Gynek. 60, 1995, 31-37
 • Weiss,P., Zimanová,J.: Partner relations of sex offenders. Review of Sexology 1, 1995, 7-10
 • Weiss,P.: Některé etické problémy sexuálních kontaktů mezi terapeutem a pacientem. Prakt. Lék. 75, 1995, 188-189
 • Kozmiková,T., Weiss,P., Urbánek,V.: K některým sociokulturním a psychologickým charakteristikám mužů s psychogenními poruchami erektivity. Čs. Psychol. 39, 1995, 52-61
 • Weiss,P., Zimanová,J.: Paraphilic and non-paraphilic sex offenders. Acta Sexologica 1, 1995, 1-11
 • Weiss,P.: Změny sexuální morálky a sexuálního chování obyvatel ČR po roce 1989. Lékař. Listy č. 36, 1995, 1
 • Weiss,P., Urbánek,V., Procházka,I.: Nejčastějším motivem láska a zvědavost. Lékař. Listy č.36, 1995, 3
 • Procházka,I., Brzek,A., Weiss,P.: Poruchy psychické příslušnosti k pohlaví. Lékař. Listy č. 36, 1995, 4
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování obyvatel České republiky a pražské mládeže s ohledem na riziko HIV/AIDS. Demografie 37, 1995, 215-219
 • Weiss,P.: Psychosexuální vývoj a jeho poruchy. In: Říčan,P., Krejčířová,D. (eds.): Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing 1995 (další vydání 1997 a 2006)
 • Weiss,P., Kozmiková,T., Urbánek,V.: Osobnostní charakteristiky mužů s psychogenní erektivní dysfunkcí. Č.S. Psychiat. 91, 1995, 162-168
 • Convoy,H., Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexual abuse experiences of psychiatric patients. Med. Law 14, 1995, 283-292
 • Urbánek,V., Weiss,P.: Tělesná poškození postihující při sexuální aktivitě především muže. EDOG 2, září 1995, 12-14
 • Urbánek,V., Weiss,P.: Tělesná poškození postihující při sexuální aktivitě převážně ženy. EDOG 2, prosinec 1995, 12-13
 • Weiss,P., Kučera,Z., Svěráková,M.: Sexuální chování českých adolescentů a jeho rizikovost z hlediska infekce HIV/AIDS: Výsledky národního výzkumu. Čs. Psychol. 39, 1995, 425-432
 • Urbánek,V., Weiss,P.: Organické léze vzniklé při pohlavním styku – I. Moderní gynekologie a porodnictví 5, 1995, 247-252
 • Urbánek,V., Weiss,P.: Organické léze vzniklé při pohlavním styku – II. Moderní gynekologie a porodnictví 5, 1995, 253-257
 • Weiss,P., Urbánek,V., Procházka,I.: Vývojové trendy v oblasti sexuální morálky a sexuálního chování. Mládež, společnost a stát, č.3, 1995, 22-32
 • Weiss,P., Zvěřina,J., Procházka,I.: Prevalence of homosexual orientation and homosexual experience among the population of The Czech Republic. Review of Sexology 1, 1995, 53-60
 • Weiss,P.: O dospívání bez předsudků. NCPZ, Praha 1995
 • Urbánek,V., Kofránek,J., Zvěřina,J., Albl,M., Weiss,P.: Die Wirkung des behandelten Genitalkrebses auf die sexuellen Funtionen der Frau. Zentralbl. Gynakol. 118, 1996, 9-17
 • Brichcín,S., Kolářský,A., Netík,K., Weiss,P.: Sexuální delinkventi z pohledu psychiatrické sexuologie (Zprávy č. 124). Praha, Psychiatrické centrum 1996
 • Kulovaný,K., Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování žadatelek o hormonální antikoncepci a žadatelek o umělé přerušení těhotenství. Čes. Gynek. 61, 1996, 27-31
 • Hamplová,A., Weiss,P.: Terapeutická kastrace u sexuálních delikventů: indikace a účinnost. Prakt. Lék. 76, Suppl. 1, 1996, 21-25
 • Trojan,O., Weiss,P.: Sexuální chování dospívajících ve věku 14 až 18 let. Lékař. Listy č. 18, 1996, 6
 • Weiss,P., Urbánek,V., Procházka,I.: Sexuální zneužití v dětství: prevalence, konsekvence. Lékař. Listy č. 18, 1996, 7
 • Weiss,P., Fifková,H., Zvěřina,J.: Sexual behavior of Czechs. In: Forrai,J. (ed.): Civilization, sexuality and social life in historical context. Budapest, Sote University Press 1996
 • Weiss,P.,Urbánek,V.,Procházka,I.: Koitální debut. Čs. Psychol. 40, 1996, 138-145
 • Weiss,P.: 4. mezinárodní konference o léčbě sexuálních delikventů. Čs. Psychiat. 92, 1996, 115-117
 • Weiss,P.: Současný stav terapie sexuálních delikventů v Evropě a v USA. Kriminalistika 24, 1996, 162-164
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Zkušenosti obyvatelstva České republiky s komerčním sexem. Prakt. Lék. 76, 1996, 383-385
 • Urbánek,V., Weiss,P., Kofránek,J., Albl,M.: Influence de la période post-operatoire sur la fonction sexuelle aprés mastectomie pour cancer du sein. Sexuologies 5, 1996, 6-10
 • Convoy,H., Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuálně agresivní zkušenosti u různých diagnostických skupin psychiatrických pacientek. Čs. Psychiat. 92, 1996, 165-170
 • Weiss,P.: Changes in sexual behavior in the Czech Republic after 1989. Sexopatology and Andrology, ed.3. Kiev Research Sexology and Andrology Center, Kiev 1996
 • Convoy,H., Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální zneužití v dětství u různých diagnostických skupin psychiatrických pacientů a pacientek. Č.S. Psychiat. 92, 1996, 217-225
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Zkušenosti obyvatel ČR se sexuálně agresivním chováním. Č.S. Psychol. 40, 1996, 338-342
 • Weiss,P., Tsakalidou,A.: Sexual orientation and the selectivity of visual perception: An experimental study. Review of Sexology 2, 1996, 1-9
 • Weiss,P., Cipro,M.: Psychologické a sexuologické charakteristiky partnerek sexuálních delikventů. Č.S. Psychiat. 92, 1996, 347-354
 • Hamplová,A., Weiss,P.: Chirurgická kastrace – terapeutická metoda v sexuologii. Lékařské listy č.7, 1997, 2
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Zkušenosti českých žen se sexuálním násilím. Výsledky národního průzkumu. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 12-19
 • Procházka,I., Weiss,P., Kodl,P.: Homosexuál jako oběť trestné činnosti. Kriminalistika 30, 1997, 67-70
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Prevalence sexuálního zneužití v dětství v obecné populaci: výsledky národního výzkumu. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 66-74
 • Cipro,M., Weiss,P., Zvěřina,J.: Partnerské vztahy a partnerky sexuálních delikventů. Kriminalistika 30, 1997, 153-158
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální postoje obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Čs. Psycholog. 41, 1997, 208-215
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Kontracepční chování obyvatel České republiky: výsledky národního výzkumu. Čes. Gynekol. 62, 1997, 226-233
 • Weiss,P.: K otázce normality sexuálního chování. Čs. Psycholog. 41, 1997, 370-374
 • Procházka,I., Weiss,P.: Zkušenosti homosexuálních mužů se sexuálním zneužitím a násilím. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 262-268
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Stav sexu v České republice: Nad posledními výzkumy sexuálního chování. In: Parma,P., Uzel,R. a kol.: Sex a lidské vztahy humorně i vážně. Praha, SPRSV 1997
 • Weiss,P.: Normalita sexuálního chování. In: Parma,P., Uzel,R. a kol.: Sex a lidské vztahy humorně i vážně. Praha, SPRSV 1997
 • Dunovský,J., Weiss,P., Trojan,O. (eds.): Child sexual abuse and sexual violence. MPSV, Praha 1997
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Koitální debut u obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 312-219
 • Weiss,P.: Sexuální chování po česku a jeho proměny. PROPSY 3, č.8, 1997, 4-6
 • Trojan,O., Weiss,P.: Cadillac 1996 – dotazníkové šetření. In: AIDS a my – Poděbrady 96 (Sborník z konference). Praha, KHS 1997
 • Zvěřina,J., Weiss,P.: Behaviorální indikátory prevence HIV/AIDS. In: AIDS a my – Poděbrady 96 (Sborník z konference). Praha, KHS 1997
 • Trojan,O., Weiss,P.: Sexuální chování a znalosti adolescentů. Mládež a společnost č.1, 1997, 31-43
 • Trojan,O., Weiss,P.: Sexuální chování a znalosti mladších adolescentů. Mládež a společnost č.2, 1997, 52-61
 • Weiss,P., Urbánek,V., Kozmiková,T.: Některé psychogenní příčiny erektilních dysfunkcí. Rozhl. Chir. 76, 1997, 411-414
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Počty sexuálních partnerů u obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 379-385
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální aktivita obyvatel ČR: Výsledky národního výzkumu. Č.S. Psychiat. 93, 1997, 440-446
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální vzrušivost českých žen: Výsledky národního výzkumu. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 15-22
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Věk a sexuální aktivita obyvatel České republiky: výsledky národního výzkumu. Prakt. Lék. 78, 1998, 64-66
 • Procházka,I., Weiss,P.: Pohlavní identita v dětství u homosexuálů. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 69-74
 • Weiss,P.: Sexuální morálka a její proměny. PROPSY 4, č.3, 1998, 8-9
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Vzdělání a rizikovost sexuálního chování u obyvatel České republiky. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 150-156
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: K souvislosti mezi sexuálními postoji a věkem u obyvatel České republiky. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 198-205
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Faktory ovlivňující používání kondomů u obyvatel České republiky. Čes. Gynek. 63, 1998, 313-317
 • Trojan,O., Fifková,H., Weiss,P.: Postoje českých rodičů k sexuální výchově. In: AIDS a my – Poděbrady 97 (sborník z konference). KHS, Praha 1998
 • Weiss,P.: Sex. Alberta Plus, Praha 1998
 • Weiss,P.: Penis dělá člověka? PROPSY 4, 1998, 16
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Mimomanželské sexuální styky u obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Psychiatrie 2, 1998, 164-166
 • Weiss,P., Trojan,O.: V.mezinárodní konference o léčbě sexuálních delikventů: Violencia 98. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 369-370
 • Procházka,I., Weiss,P.: The perception of discrimination in the HIV policy among Czech gay men. Centr. eur. J. publ. Hlth. 6, 1998, 192-194
 • Weiss,P., Procházka,I., Urbánek,V.: Sexuálně deviantní chování ohrožující především děti a mládež. Kriminalistika 31, 1998, 221-226
 • Marešová,M., Weiss,P.: Několik poznámek k problematice transsexualismu. Č.S. Psychol. 42, 1998, 306-313
 • Weiss,P.: Proměny lidské sexuality. PROPSY 4, č.8, 1998, 4-7
 • Weiss,P.: Sexuálně deviantní chování ohrožující především děti a mládež – formy, prevalence a následky. Čs. Pediat. 53, 1998, 650-653
 • Weiss,P.: Máme se bát pornografie? Psychologie dnes 4, č.9, 1998, 8-9
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Faktory ovlivňující postoje české populace k umělému přerušení těhotenství. Čes. Gynek. 63, 1998, 411-413
 • Weiss,P.: AIDS, drogy a sexuální chování. Psychologie dnes 4, č.10, 10-11
 • Weiss,P., Procházka,I., Zvěřina,J.: Postoje české populace k homosexualitě. Č.S. Psychiat. 94, 1998, 475-479
 • Weiss,P.: Je nám partnerská věrnost vlastní? Psychologie dnes 5, č.1, 1999, 16-17
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Masturbační aktivita obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu. Psychiatrie 3, 1999, 20-22
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální spokojenost českých žen. Č.S. Psychiat. 95, 1999, 67-71
 • Weiss,P.: Ženy a jejich sexuální deviace. Psychologie dnes 5, č.3, 1999, 14-15
 • Weiss,P., Marešová,M.: Psychologické a sexuologické charakteristiky partnerek transsexuálních žen. Č.S. Psychiat. 95, 1999, 125-134
 • Weiss,P.: Assessment and treatment of sex offenders in the Czech Republic and in Eastern Europe. J. Interpers. Violence 14, 1999, 411-421
 • Weiss,P., Zimanová,J., Hubálek,S.: A szexuális bunozok komplex adaptációis terápiája. Addictologia Hungarica 7, 1999, 286-288
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Experiences with sexual aggression within the general population in the Czech Republic. Arch. Sex. Behav. 28, 1999, 265-269
 • Weiss,P.: Sexuální zneužití v dětství. Psychologie dnes 5, č.8, 1999, 14-17
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování obyvatel České republiky. Praha, Alberta plus 1999
 • Janula,J., Weiss,P.: Diagnóza: Deviant. Praha, Alberta Plus 1999
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. Čs. Psychol. 43, 1999, 61-66
 • Weiss,P.: Pszichológiai változások a szexuális bunelkovetelok terápiás kezelése folyamán. Addictologia Hungarica 8, 2000, 30-33
 • Weiss,P.: AIDS hrozí každému. Psychologie dnes 6, č.4, 2000, 12-14
 • Weiss,P.: IATSO – organizace zabývající se léčbou sexuálních delikventů. Č.S.Psychiat. 96, 2000,158
 • Weiss,P.: Když schází chuť na milování. Psychologie dnes 6, č.5, 2000, 18-19
 • Dunovský,J., Trojan,O., Weiss,P. (eds): Sexual abuse, sexual violence and PTSD. Society for child and adolescent health, Praha 2000
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuologické aspekty stárnutí u mužů. Andrologie 2, 2000, 42-47
 • Weiss,P.: Kondomy a femidomy. Levret zpravodaj č.5, 2000, 37-42
 • Weiss,P.: Psychological changes in the course of therapy of sex offenders. In: Colmenárez,A.P., Serrano,R.H.(eds.): Violencia. FIEV, Caracas 2000
 • Weiss,P.: Castration in the treatment of dangerous sex offenders. In: Colmenárez,A.P., Serrano,R.H.(eds.): Violencia. FIEV, Caracas 2000
 • Trojan,O., Weiss,P.: Sexual abuse among Czech adolescent women. In: Colmenárez,A.P., Serrano,R.H. (eds.): Violencia. FIEV, Caracas 2000
 • Coleman,E., Dwyer,M., Abel,G., Berner,W., Breiling,J., Eher,R., Hindman,J., Langevin,R., Langfeldt,T., Miner,M., Pfaefflin,F., Weiss,P.: Standards of care for treatment of adult sex offenders. In: Coleman,E.(ed.): Sexual offender treatment. Biopsychosocial perspectives. New York, The Haworth Press 2000
 • Weiss,P.: Sexuální zneužívání – pachatelé a oběti. In: Weiss,P. a kolektiv: Sexuální zneužití: Pachatelé a oběti. Praha, Grada 2000
 • Weiss,P.: Milujte s nasazením. Psychologie dnes 6, č.7-8, 2000, 18-19
 • Weiss,P.: K problematice výzkumů sexuálního chování. Č.S. Psychiat. 96, 2000, 257-262
 • Weiss,P.: HIV/AIDS a rizikovost sexuálního chování. Plánování rodiny a reprodukční zdraví 3, 2000, 35-38
 • Weiss,P.: Psychologická diagnostika u sexuálních delikventů. Prakt. Lék. 80, 2000, 305-308
 • Convoy,H., Weiss,P., Zvěřina,J.: Rape experiences in psychiatric female patients. Addictologia Hungarica 8, 2000, 297-300
 • Weiss.P.: Orgasmus u žen. Č.S. Psychiat. 96, 2000, 381-384
 • Weiss,P.: Sexuální deviace. Medicína v praxi, říjen 2000, 43
 • Švecová,B., Weiss,P.: Transsexualismus – definice, etiologie a léčba. Prakt. Lék. 80, 2000, 553-556
 • Weiss,P.: Sexuální apetence. Levret zpravodaj č.6, 2000, 45-48
 • Weiss,P.: Research on sexual offences and paraphilias in Bohemia and Moravia: A brief history. Psychiatrie 4, 2000, 247-250
 • Weiss,P.: Sexuální vzrušivost a orgastická schopnost u žen. Prakt. Gynek. 4, 2000, 5-10
 • Coleman,E., Dwyer,M., Abel,G., Berner,W., Breiling,J., Eher,R., Hindman,J., Langevin,R., Langfeldt,T., Miner,M., Pfaefflin,F., Weiss,P.: Standards of care for the treatment of adult sex offenders. J. Psychol. Human Sex. 13, 2001,115-121
 • Weiss,P., Švecová,B.: K některým rozdílům mezi transsexuály male-to-female a female-to-male. Čes.a slov. Psychiat. 97, 2001, 13-19
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Portál, Praha 2001
 • Weiss,P.: Sexuální agrese – oběti a pachatelé. Kriminalistika 34, 2001, 11-17
 • Weiss,P.: Sexuální morálka a sexuální chování. Prakt. Lék. 81, 2001, 131-134
 • Weiss,P.: Sexuální delikvence z pohledu sociologie. Psychologie dnes 7, No.6, 2001, 14-15
 • Weiss,P.: Parafilie u žen. Prakt. Lék. 81, 2001, 428-430
 • Weiss,P.: Viktimologické aspekty sexuální delikvence. Č.S.Psychol. 45, 2001, 302-310
 • Weiss,P.: Psychologické modely etiologie parafilií. Č.S. Psychol. 45, 2001, 216-225
 • Weiss,P.: Psychofyziologické metody diagnostiky parafilií. Psychiatrie 5, 2001, 187-192
 • Weiss,P.: Exhibicionismus. Kriminalistika 34, 2001, 291-298
 • Weiss,P.: Standardy léčby sexuálních delikventů. Psychiatrie 5, 2001, 248-250
 • Weiss,P.: Význam anamnestické explorace při diagnostice sexuální orientace a parafilií. Čes. a slov. Psychiat. 97, 2001, 425-429
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Poruchy erektilní funkce. Lék. Listy č.51-52, 2001, 42-44
 • Weiss,P.: Feminismus a pornografie. Lék. Listy č.51-52, 2001, 45-46
 • Weiss,P.: Je monogamie normální? Sexuológia 1, č.2, 2001, 29-31
 • Weiss, P.: Přehled změn sexuální morálky a její vliv na reálné sexuální chování. Prakt. Lékař 81, 2001, 131-134
 • Weiss,P.: Sexuální vrazi. Psychologie dnes 8, č.2, 2002, 14-15
 • Weiss,P.: Možnosti užití psychodiagnostických metod u parafiliků. Čes. a slov. Psychiat. 98, 2002, 24-27
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Vliv věku a somatického zdraví na erektilní funkci mužů středního věku: Výsledky reprezentativního výzkumu. Prakt. Lékař 82, 2002, 21-23
 • Weiss,P.: Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a terapie. Portál, Praha 2002 (2. vydání 2008, ISBN 978-80-7367-419-9)
 • Weiss,P.: Ženská přitažlivost z pohledu sociobiologie. Psychologie dnes 8, č.3, 2002, 20-21
 • Weiss,P.: Co je to voyeurismus? Psychologie dnes 8, č.4, 2002, 22-23
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Komunikace lékaře s pacientem s erektilní dysfunkcí. Prakt. Lék. 82, 2002, 276-279
 • Fifková,H., Weiss,P., Procházka,I. et al.: Transsexualita. Grada, Praha 2002
 • Weiss,P.: Poruchy sexuální apetence a jejich terapie. Sexuológia 2, No.1, 2002, 25-27
 • Weiss,P., Procházka,I.: Poznámky k současným pohledům na homosexualitu. Lék.Listy č.51-52, 2002, 42-44
 • Procházka,I., Weiss,P.: Homosexualita v různých kulturách. Lék. Listy č.51-52, 2002, 49-50
 • Chmelík,J., Budina,Z., Porada,V., Weiss,P.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Portál, Praha 2003
 • Weiss,P.: Muži jsou přitažliví (nejen) svými penězi. Psychologie dnes 9, č.7-8, 2003, 18-19
 • Weiss,P.: Sexuální chování se uvolňuje méně než se soudí. Otazníky nad zdravím populace. Mimořádná příloha Zdravotnických novin, prosinec 2003, 28-29
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Sexuální aktivity prostitutek při výkonu profese. Prakt. Lék. 83, 2003, 714-716
 • Weiss,P.: Kazuistika ženského masochismu. Sexuológia 3, No 2, 2003, 18-22
 • Schmitt,D.P., Alcalay,L., Allensworth,M. et al.: Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands. J. Pers. Soc. Psychol. 85, 2003, 85-104. IF 5,035
 • Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allensworth, M., et al.: Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions. Personal Relationships, 10, 2003, 309-333, IF 1,385
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Zkušenosti s násilím a sexuálním zneužíváním u komerčních sexuálních pracovnic. Čes. a slov. Psychiat. 100, 2004, 9-12
 • Weiss,P., Matějů,I., Urbánek,V.: Osobnostní a párové charakteristiky mužů a žen ze sterilních manželství. Čes.Gynek. 69, 2004, 42-47
 • Weiss,P., Matějů,I., Urbánek,V.: Sexuální vývoj, aktivita, funkce a vzrušivost u párů z neplodných manželství. Prakt. Lék. 84, 2004, 69-71
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Některé faktory ovlivňující ženskou prostituci. Prakt. Lék. 84, 2004, 140-142
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Soukromý sexuální život prostitutek. Čes. a slov. Psychiat. 100, 2004, 66-72
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Komerční sex a riziko HIV. Čes. a slov. Psychiat. 100, 2004, 78-83
 • Matějů,I., Weiss,P.: Psychoterapie při léčbě neplodnosti. Čes. a slov. Psychiat. 100, 2004, 84-87
 • Weiss,P.: Ženská a mužská sexuální atraktivita z pohledu sociobiologie. Postgraduální medicína 6, 2004, 156-159
 • Schmitt,D.P., Alcalay,L., Allensworth,M. et al.: Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions: Are models of self and of other pancultural constructs? Journal of Cross-Cultural Psychology 35, 2004, 367-402, IF: 1,387
 • Weiss,P.: Evolučně biologické modely sexuální preference. Sexuológia 4, 2004, 14-18
 • Murín,G., Weiss,P.: Abeceda tělesné lásky. Triton, Praha 2004
 • Zikmundová,M., Weiss,P.: Motivace žen k prostituci. Č.S.Psychol. 48, 2004, 433-437, IF 0,133
 • Weiss,P.: Sexuální deviace u žen. Moderní babictví 5, 2004, 31-32
 • Jonášová,I., Weiss,P.: K niektorým charakteristikám orgazmu u slovenských žien. Sexuológia 4, 2004, 21-24
 • Schmitt, D. P., Alcalay, L., Allik, J., Angleiter, A., Ault, L., Austers, I., et al. : Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person’s partner. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 2004, 560-584, IF 5,035
 • Gerlová,E., Weiss,P.: Znásilnění z pohledu evoluční biologie a evoluční psychologie. Č.S.Psychol. 48, 2004, 553-559, IF 0,133
 • Weiss,P.: Sexuální deviace u žen. Moderní gynekologie a porodnictví 14, 2005, 60-62, ISSN 1211-1058
 • Weiss,P.: Sexuální agrese. In: Poněšický,J.: Agrese, násilí a psychologie moci. Praha, Triton 2005, 211-226, ISBN 80-7254-593-0
 • Weiss,P.: Sexuální deviace. Esprit, 2005, č.1, 5-6, ISSN 1214-2123
 • Matějů,I., Weiss,P., Urbánek,V.: Psychologické příčiny neplodnosti. Č.S. Psychol. 49, 2005, 131-139, ISSN 0009-062X, IF 0,133
 • Matějů,I., Weiss,P., Urbánek,V.: Psychologické důsledky neplodnosti. Č.S. Psychol. 49, 2005, 250-260, ISSN 0009-062X, IF 0,133
 • Šleglová,M., Weiss,P.: Hypersexualita u žen. Sexuológia 5, 2005, 14-19, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P. a kol.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, Praha 2005, ISBN 80-247-0929-5
 • Weiss,P., Procházka,I.: Berdache – porucha pohlavní identity. Psychologie dnes 11, č.11, 2005, 18-19, ISSN 1212-9607
 • Weiss,P.: Změna sexuálního chování Čechů: Porevoluční trendy. Vesmír 85, 2006, 21-32, ISSN 0042-4544
 • Gerlová,E., Weiss,P.: Sexuální agrese u žen. Čes. a slov. Psychiat. 102, 2006, 18-23, ISSN 1212-0383
 • Weiss,P.: Sexual Psychology. In: Šulová,L.(ed.): Introduction to Czech Psychology. FF UK, Praha 2006, ISBN 7308-117-2
 • Weiss,P.: Smysl erekce. Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 1, No.1, 2006, 11, ISSN 1801- 7207
 • Mansour-Musová, H., Weiss,P.: Sexuální orientace a homosexuální chování u pacientek s onemocněním schizofrenního okruhu. Čes. a slov. Psychiat. 102, 2006, 127 – 129, ISSN 1212-0383
 • Moravcová,P., Weiss,P.: Psychologické determinanty používání kondomů. Praktický lékař 86, 2006, 167-170, ISSN 0032-6739
 • Weiss,P.: Smysl erekce – zamyšlení. Sexuológia 5, 2005, č.2, 7-8, ISSN 1335-8820
 • Šleglová,M., Weiss,P.: Sexual dysfunctions in the Czech Republic. Sexuologies 15, 2006, S16, ISSN 1158-1360
 • Urbánek,V., Cyrín,P., Weiss,P., Albl,M., Kofránek,J.: Sexuality of women after treatment of malignant tumour of the breast or genitals. Sexuologies 15, 2006, S23, ISSN 1158-1360
 • Mansour-Musová,H., Weiss,P.: Sexual abuse and rape experiences in female schizophrenic patients. Sexuologies 15, 2006, S28, ISSN 1158-1360
 • Moravcová,P., Weiss,P.: HIV/AIDS risky sexual behavior: Results from the national survey. Sexuologies 15, 2006, S37, ISSN 1158-1360
 • Gerlová,E., Ptáček,R., Weiss,P.: The perpetrators of sexual aggression in the Czech Republic: Results from the national survey. Sexuologies 15, 2006, S51, ISSN 1158-1360
 • Chochola,M., Weiss,P.: Subjective criteria for determination of division line between erotica and pornography. Sexuologies 15, 2006, S53, ISSN 1158-1360
 • Krulová,T., Weiss,P.: Victims of sexual aggression in the Czech Republic: Results from the national survey. Sexuologies 15, 2006, S54, ISSN 1158-1360
 • Klapilová,K., Havlíček,J., Husárová,B., Weiss,P.: Factors influencing men´s jelaousy nad mate-retention behaviour. Sexuologies 15, 2006, S61, ISSN 1158-1360
 • Mansour-Musová, H., Weiss,P.: Zkušenosti se sexuálním zneužitím a se sexuálním násilím u pacientek s onemocněním schizofrenního okruhu. Čes. a slov. Psychiat. 102, 2006, 179 – 182, ISSN 1212-0383
 • Krulová,T., Gerlová,E., Weiss,P.: Muž jako oběť sexuálního násilí. Č.S.Psychol. 50, 2006, 342-348, ISSN 0009-062X, IF 0,279
 • Mansour-Musová, H., Weiss,P.: Sexuální funkce a sexuální aktivity pacientek s onemocněním schizofrenního okruhu. Čes. a slov. Psychiat. 102, 2006, 246 – 248, ISSN 1212-0383
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Psychologické aspekty intimní chirurgie. Sexuológia 6, No.1, 2006, 17 – 18, ISSN 1335-8820
 • Moravcová,P., Weiss,P.: Psychologické aspekty prevence rizikového sexuálního chování. Sexuológia 6, No.1, 2006, 21 – 23, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Evolučně psychologické faktory ovlivňující reprodukční zdatnost mužů. Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 1, No.2, 2006, 4-3, ISSN 1801- 7207
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Velikost penisu a sexuální uspokojení žen. Prakt. Lék. 86, 2006, 576-577, ISSN 0032-6739
 • Weiss,P.: Existuje bisexuální orientace? Moje psychologie 1, No.1, 2006, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sexuální chování českých žen v závislosti na věku. In.: Rešlová,T. (ed.): Klimakterická medicína 21. století – nové přístupy. Nucleus, Hradec Králové 2006, ISBN 80-87009-13-4
 • Weiss,P., Fifková,H.: Adult Baby syndrom. Sexuológia 6, No.2, 2006, 30-32, ISSN 1335-8820
 • Klapilová, K., Husárová, B., Havlíček, J., Kuběna, A., Weiss, P. (2006): Factors influencing men’s jealousy and mate–retention behavior. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, p 61. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)
 • Weiss,P.: Masturbace – stále ještě tabu? Moje psychologie 2, No.2, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Chochola,M., Weiss,P.: Deviantní pornografie očima Čechů. Sborník přednášek z XVIII. Bohnických sexuologických dnů. CERM, Brno 2007, ISBN 978-80-7204-497-9
 • Weiss,P.: Ženská sexuální atraktivita z pohledu sociobiologie. Čes. a slov. Psychiat. 103, 2007, Suppl.1, 16 – 18, ISSN 1212-0383
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře. Medical Tribune 3, No.10, 2007, A15, ISSN 1214-8911
 • Weiss,P.: Sexuální hračky. Moje psychologie 2, No.3, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sex a internet. Moje psychologie 2, No.4, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Jakou délku vyžaduje kvalitní sex? Moje psychologie 2, No.5, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Do ničeho nenutit sebe ani partnera. Medical Tribune 3, No.20, 2007, C7, ISSN 1214-8911
 • Krulová,T., Weiss,P.: Viktimologické aspekty sexuální agrese. Č.S.Psychol. 51, 2007, 279-289, ISSN 0009-062X, IF 0,133
 • Weiss,P.: Proč ženy předstírají orgasmus? Moje psychologie 2, No.6, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sexualita a dnešek. In: Morus: Světové dějiny sexuality. Euromedia, Praha 2007, ISBN 978-80-249-0887-8
 • Weiss,P.: Sexuální experimenty. Moje psychologie 2, No.7, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sexualita zneužívaných dětí. Moje psychologie. Speciální edice O rodičích a dětech. 2007, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Homosexuálové a výchova dětí. Moje psychologie 2, No.9, 2007, 34, ISSN 1802-2073
 • Šleglová,M., Weiss,P.: Nízká sexuální apetence u mužů. Č.S.Psychol. 51, 2007, 374-380, ISSN 0009-062, IF 0,133
 • Jarošová,L., Weiss,P.: Sourozenecký incest a jeho následky. Čes. a slov. Psychiat. 103, 2007, 220 – 224, ISSN 1212-0383
 • Moravcová, P., Weiss,P.: Psychologické aspekty rizikového sexuálního chování. Čes. a slov. Psychiat. 103, 2007, 224 – 229, ISSN 1212-0383
 • Weiss,P.: Mýty a pověry v sexu. Moje psychologie 2, No.10, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Psychologické aspekty akutní bolesti. Prakt.Lék., 87, 2007, 405-406, ISSN 0032-6739
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Co by měli učitelé znát o možnostech estetické chirurgie v oblasti pohlavních znaků. Sborník referátů z 15. konference o sexuální výchově. SPRSV, Pardubice 2007, 29-30, ISBN 978-80-86559-80-3
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Monogamie a polygamie. Sborník referátů z 15. konference o sexuální výchově, SPRSV, Pardubice 2007, 183-187, ISBN 978-80-86559-80-3
 • Weiss,P.: Klasifikace sexuálních deviací. Sborník referátů z 15. konference o sexuální výchově, SPRSV, Pardubice 2007, 187-193, ISBN 978-80-86559-80-3
 • Weiss,P.: Sexual behavior of Czech aging males. In: Fialová,L. et al. (eds.): Der alte Mensch in der moderner Gesellschaft. 3.LF UK, Praha 2007, ISSN 1212-5083
 • Weiss,P.: Sexuální fantazie. Moje psychologie 2, No.11, 2007, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Změny v oblasti sexuálního chování, postojů a legislativy v České republice po roce 1989. Sexuológia 7, No.1, 2007, 10-12, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Bisexualita. Sexuológia 7, No.1, 2007, 28-30, ISSN 1335-8820
 • Jarošová,L., Weiss,P. Některé charakteristiky sourozeneckého incestu. Sexuológia 7, No.1, 2007, 41-47, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P.: K sexuologickým aspektům diagnostiky patologické sexuální agresivity. Sexuológia 7, No.1, 2007, 48-49, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P.: Deklarace WAS o sexuálním zdraví. Sexuológia 7, No.1, 2007, 51, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P.: Vrchol sexuální aktivity. Moje psychologie 2, No.12, 2007, 34, ISSN 1802-2073
 • Weiss, P.: Jaký model partnerského soužití je pro člověka přirozený? Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 2, No.3, 2007, 7-8, ISSN 1801- 7207
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Percepce erektilní dysfunkce a informovanost populace. Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 2, No.3, 2007, 24-25, ISSN 1801- 7207
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Informovanost populace o problematice erektilní dysfunkce: Výsledky národního výzkumu. Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 2, No.3, 2007, 27-28, ISSN 1801- 7207
 • eiss,P., Janáčková,L.: Sexuální chování českých žen dle věku. Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu 2, No.3, 2007, 28-31, ISSN 1801- 7207
 • Weiss,P.: Základní pojmy v sexuologii. Čes. a slov. Psychiat. 103, 2007, 364 – 365, ISSN 1212-0383
 • Jonášová,I., Weiss,P.: Niektoré charakteristiky ženského orgazmu. Č.S.Psychol. 51, 2007, 592-600, ISSN 0009-062X, IF 0,133
 • Schmitt, D.P., Allik, J., McCrae, R.R., Benet-Martinez, V., Alcalay, L., Ault, L., et al.: The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology 38, 2007, 173-212, ISSN 0022-0221, IF 1,524
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Modely partnerského soužití u druhu Homo sapiens. Sexuológia 7, No.2, 2007, 6-9, ISSN 1335-8820
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Sexuální nácvik po estetické úpravě ženského genitálu. Sexuológia 7, No.2, 2007, 36-38, ISSN 1335-8820
 • Mansour-Musová,H., Weiss,P.: Sexuální funkce a sexuální aktivity pacientek s onemocněním schizofrenního okruhu. Sexuológia 7, No.2, 2007, 39-43, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P.: Sexualita dětí. Moje psychologie 3, No.1, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Je věrnost přežitek? Moje psychologie 3, No.2, 2008, 34, ISSN 1802-2073
 • Gerlová,E., Weiss,P.: Kognitivní distorze jako psychická obrana v terapii sexuálních delikventů. Sborník přednášek z XX. Bohnických sexuologických dnů. CERM, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-497-9
 • Weiss,P.: Mužská atraktivita. Moje psychologie 3, No.3, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Atraktivita žen. Moje psychologie 3, No.4, 2008, 34, ISSN 1802-2073
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Psychosomatické projevy u manželek nevěrných mužů. In: Chvála,V. (ed.): Psychosomatická praxe. Sborník přednášek z 12. konference psychosomatické medicíny, Liberec 2008, 26
 • Weiss,P.: Sexuální zneužívání v dětství a jeho psychosomatické následky. In: Chvála,V. (ed.): Psychosomatická praxe. Sborník přednášek z 12. konference psychosomatické medicíny, Liberec 2008, 53
 • Weiss,P.: Mužské sexuální poruchy I.: Předčasná ejakulace. Moje psychologie 3, No.5, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Mužské sexuální poruchy II.: Problémy s erekcí. Moje psychologie 3, No.6, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sexual dysfunctions in the Czech Republic: Results of the national survey. Eur. Androl. 2, Suppl. 1, 2008, 25, ISSN 1802-4793
 • Justinová,J., Cibula,D., Unzeitig,V., Weiss,P.: Attitudes toward contraception in Czech and Romanian women. Eur. J. Contrac. Reprod. Health Care 13, Supl.2, 2008, 173, ISSN1362-5184, IF 0.862
 • Weiss,P.: Ženské sexuální poruchy I.: Poruchy sexuální potřeby. Moje psychologie 3, No.7-8, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Monogamie a polygamie. Komfort v péči o pacienta v 21. století. Sborník z konference. DTO, Praha 2008, ISBN 978-80-02-02044-8
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Sexuální rehabilitace po některých estetických operacích ženského genitálu. Prakt. Lék. 88, 2008, 393-395, ISSN 0032-6739
 • Fifková,H., Weiss,P., Procházka, I. et al.: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Grada, Praha 2008, 216 s., ISBN 978-80-247-1696-1
 • Weiss, P.: Rape and child sexual abuse in the Czech Republic: Results of three representative studies. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie 15, Suppl. 1, 2008, 123, ISSN 0945-2540
 • Kovář,P., Čírtková,L., Dvořáček,I., Karešová,V., Koliba,P., Krulová,T., Mitloehner,M., Uzel,R., Valerián,L., Weiss,P.: Sexuální agrese. Maxdorf, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-161-5
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci. Sborník referátů z 16. konference o sexuální výchově, SPRSV, Pardubice 2008, 32-33, ISBN 978-80-86559-99-5
 • Weiss,P., Cibula,D., Unzeitig,V.: Antikoncepční chování českých žen. Sborník referátů z 16. konference o sexuální výchově, SPRSV, Pardubice 2008, 151-156, ISBN 978-80-86559-99-5
 • Weiss,P.: Ženské sexuální poruchy II.: Poruchy vzrušivosti. Moje psychologie 3, No.9, 2008, 36, ISSN 1802-2073
 • Janáčková, L., Weiss,P., Nová, J.: Nevěra a její zvládání. Maxdorf, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-155-4
 • Weiss,P.: Ženské sexuální poruchy III.: Bolestivost při styku. Moje psychologie 3, No.10, 2008, 34, ISSN 1802-2073
 • Gerlová, E., Weiss,P.: Typologie znásilnění. Sexuológia 8, No.1, 2008, 24-27, ISSN 1335-8820
 • Justinová,J., Weiss,P., Cibula,D., Unzeitig,V.: Informovanost českých žen o STD. Sexuológia 8, No.1, 2008, 39-46, ISSN 1335-8820
 • Gerlová, E., Weiss,P., Ptáček,R.: Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů. Č.S.Psychol. 52, 2008, 493-499, ISSN 0009-062, IF 0,133
 • Weiss,P.: Transsexualita I. Moje psychologie 3, No.11, 2008, 34, ISSN 1802-2073
 • Kotková,P., Weiss,P.: Sexuální život osob s Parkinsonovou nemocí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie 71/104, 2008, Suppl. 3, S34, ISSN 1210-7859, IF 0,037
 • Weiss,P.: Transsexualita II. Moje psychologie 3, No.12, 2008, 34, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Psychosomatické problémy spojené s incestním sexuálním zneužíváním v dětství. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika 15, 2008, 217-218, ISSN 1335-423X
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008, ISBN 978-80-7367-477-9
 • Zimanová,J., Weiss,P.: Homosexuální pedofilie u žen. Čes. a slov. Psychiat. 104, 2008, 362-364, ISSN 1212-0383
 • Weiss,P.: O homosexualitě. Prevence 5, No.9, 2008, 6-8, ISSN 1214-8717
 • Gerlová, E., Weiss,P.: Sexuální násilí. Sexuológia 8, No.2, 2008, 16-20, ISSN 1335-8820
 • Justinová,J., Weiss,P., Cibula,D., Unzeitig,V.: Informovanost rumunských žen o sexuálně přenosných chorobách – výsledky reprezentativního výzkumu. Sexuológia 8, No.2, 2008, 47-50, ISSN 1335-8820
 • Chladova, H., Tesarova, T., Hodkova, P., Weiss, P., Klapetek, A., DeMartini, A., Fila, L., Zemkova, D., Smolikova, L., Lekes, M.: Sexuality in CF patients in Czech Republic. Journal of Cystic Fibrosis, Vol. 7 Supplement 2, June 2008, S109, ISSN 1569-1993, IF 1,550
 • Weiss,P.: AIDS: Přestali jsme se bát? Moje psychologie 4, No.1, 2009, 32, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sex v těhotenství a po porodu. Moje psychologie 4, No.2, 2009, 28, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Sexuální odlišnosti. Moje psychologie 4, No.3, 2009, 26, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P., Brody,S.: Women´s partnered orgasm consistency is associated with greater duration of penile-vaginal intercourse but not of foreplay. Journal of Sexual Medicine 6, No.1, 2009, 135-141, ISSN 1743-6109, IF 6.199
 • Weiss,P.: Dala-nedala, má dáti? Seriál o partnerských vztazích. Psychologie dnes 15, No.4, 2009, 16-17, ISSN 1212-9607
 • Weiss,P.: Léčba sexuálních deviantů. Moje psychologie 4, No.4, 2009, 26, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Vývoj dětské sexuality. Moje psychologie 4, speciální edice duben 2009, 16, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Jak vybrat antikoncepci? Moje psychologie 4, No.5, 2009, 28, ISSN 1802-2073
 • Brtnická,H., Weiss,P., Zvěřina,J.: Human sexuality during pregnancy and postpartum period. Bratisl. Med.J. 110, No.7, 2009, 427-431, ISSN  0006-9248
 • Justinová,J., Weiss,P.: Sexuální aktivity uživatelů pervitinu a Subutexu. Čes. a slov. Psychiat. 105, No.3, 2009, 115-120, ISSN 1212-0383
 • Kužel,D., Weiss,P., Kubínová,K., Mašková,L., Sosna,O. Bartošová,L., Horák,P., Tóth,D., Fanta,M., Mára,M.: Sexuální funkce po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii (LAVH) a totální laparoskopické hysterektomii (TLH) u předoperačně asymptomatických žen. Čes. Gynek. 74, No. 2, 2009, 130-137, ISSN 1803-6597
 • Urbánek,V., Weiss,P.: Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů. In: Cibula,D., Petruželka,L. a kol.: Onkogynekologie. Praha, Grada 2009, s. 295-303, ISBN 978-80-247-2665-6
 • Kotková,P., Weiss,P.: Sexuální funkce osob s Parkinsonovou nemocí. Cesk. Slov. Neurol. N. 72/105, No 3, 2009, 1-5, ISSN 1210-7859, IF 0,037
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování české populace. Urologie pro praxi 10, No 3, 2009, 160-163, ISSN 1213-1768
 • Justinová,J., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D.: Informovanost českých a rumunských žen o problematice pohlavně přenosných nemocí: Výsledky reprezentativních výzkumů. Čes. Gynek 74, No 3, 2009, 240-244, ISSN 1210-7832
 • Weiss,P.: Sexuální atraktivita a její determinanty. Psychiatrie pro Praxi 10, No.4, 2009, 188-190, ISSN 1213-0508
 • Weiss,P.: Když sex bolí… Moje psychologie 4, No.6, 2009, 30, ISSN 1802-2073
 • Janáčková, L., Weiss, P., Krejča, M.: Psychological aspects of penoplasty. Sexologies 18, No. 3, 2009, 186-188, ISSN 1158-1360
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Psychologické aspekty farmakoterapie erektilních dysfunkcí. Practicus 8, č.7, 2009, 33-35, ISSN 1213-8711
 • Weiss,P.: Původ homosexuality. Moje psychologie 4, No.9, 2009, 36, ISSN 1802-2073
 • Hollá,K., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D.: Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u rumunských žen: Výsledky národního výzkumu. Sexuológia 9, No.1, 2009, 32-37, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P.: Původ homosexuality II. Moje psychologie 4, No.10, 2009, 34, ISSN 1802-2073
 • Weiss,P.: Co je v sexu normální? I. Moje psychologie 4, No.11, 2009, 38, ISSN 1802-2073
 • Trojan,O., Weiss,P.: Penile plethysmography, 52th anniversary: Useful diagnostic tool or illusion? Journal of Sexual Medicine 6, Suppl. 5, 2009, 432, ISSN 1743-6109, IF 5,393
 • Brody,S., Weiss,P.: Supporting vaginal orgasm: Psychological, social policy, partner and intercourse duration factors. Journal of Sexual Medicine 6, Suppl. 5, 2009, 469, ISSN 1743-6109, IF 5,393
 • Weiss P, Brody S.: Female sexual arousal disorder with and without a distress criterion: Prevalence and correlates in a representative Czech sample. J Sex Med 6, 12, 2009; 3385-3394, ISSN 1743-6109, IF 5,393
 • Weiss,P.:Co je v sexu normální? II. Moje psychologie 4, No.12, 2009, 38, ISSN 1802-2073
 • Klapilová,K., Weiss,P.: Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích. Sexuológia 9, No.2, 2009, 11-15, ISSN 1335-8820
 • Gregorová,P., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D.,: Antikoncepční chování rumunských žen: Výsledky reprezentativního výzkumu. Sexuológia 9, No.2, 2009, 36-43, ISSN 1335-8820
 • Sakař, P., Weiss, P.: Následky závažného sexuálního zneužití v dětství. Psychológia a patopsychológia dieťaťa 44, 2009, č.3, 269-280, ISSN 0555-5574
 • Procházka,I., Weiss,P.: Homosexualita – příčiny, výskyt a „terapie“. Vesmír 89, No.2, 2010, 121-123, ISSN 0042-4544
 • Weiss,P.: Znásilnění a pohlavní zneužívání v ČR: Výsledky tří reprezentativních studií. Sborník přednášek z XXI. Bohnických sexuologických dnů, str. 70-75, CERM, Brno 2010, ISBN 978-80-7204-674-4
 • Weiss, P. a kol.: Sexuologie. Grada Publishing, Praha 2010, 744 s., 1. vydání, ISBN 978-80-247-2492-8
 • Weiss,P., Fifková,H.: Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatrie pro praxi 11, No.3, 2010, 174-176, ISSN 1213-0494
 • Weiss,P., Zvěřina,J., Janáčková,L.: Existuje bisexualita? Prakt. Lék. 90, No.5, 2010, 311-312, ISSN 0032-6739
 • Jonášová, I., Weiss,P.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. Čes. Slov. Psychiat. 106, No.3, 2010, 167-172, ISSN 1212-0383
 • Vrzackova P, Weiss P, Cibula D.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert Rev Anticancer Ther., 10, No.7, 2010, 103, ISSN: 1473-7140, IF 2,493
 • Velechovská P., Weiss P., Cibula D : Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů. Čes. Gynek. 75, č.3, 2010, 171-176, ISSN 1210-7832
 • Brody, S., Weiss, P.: Vaginal Orgasm Is Associated with Vaginal (Not Clitoral) Sex Education, Focusing Mental Attention on Vaginal Sensations, Intercourse Duration, and a Preference for a Longer Penis. J Sex Med 7, 2010; 2774–2781, ISSN 1743-6109, IF 5,393
 • Weiss,P.: Sloupky o sexu. Mladá fronta, Praha, 2010, 142 s., 1. vydání, ISBN 978-80-204-2188-3
 • Weiss,P.: Partnerské strategie u lidí. In: Janečková, D., Vonostránský, L. (eds.): Sex … o nás, vás i vás….konference o lidské sexualitě. ČASP, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904523-1-2, 159 p.
 • Schechter,A., Dean,J., Vertkin,A., Weiss,P., Yaman,O., Hodik,M.: Sexual health and overall wellness (SHOW) survey in men and women in Europe. J.Sex.Med. 7, Suppl.6, 2010, 403, ISSN 1743-6109, IF 5,393
 • Jonášová,I., Weiss,P.: Erotické fantazie ženy I. Sexuológia – Sexology 10, No.2, 2010, 22-26, ISSN 1335-8820
 • Doležalová-Hrouzková,A., Weiss,P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia – Sexology 10, No.2, 2010, 31-37, ISSN 1335-8820
 • Kotková,P., Weiss,P.: Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi 11, 2010, 35-39
 • Gregorová, P., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula, D.: Antikoncepční chování českých žen: Výsledky národního výzkumu. Čes. Gynek. 75, 2010, 141-148, ISSN 1210-7832
 • Weiss,P.: Role sexuologa při diagnostice a léčbě erektilních dysfunkcí. Ces.Urol. 15, Suppl.1, 2011, 16, ISSN 1211-8729
 • Hollá,K., Cibula,D., Unzeitig,V., Weiss,P.: Postoje k interrupcím a užívání antikoncepce u českých a rumunských žen. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 20-22, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Kotková,P., Weiss,P.: Sexuální život partnerů osob s chronickým onemocněním. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 54, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Mašková,L., Weiss,P.: Charakteristiky sourozeneckého incestu. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 64-66, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální zneužívání v ČR: Výsledky národního výzkumu. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 94-95, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Zvěřina,J., Weiss,P.: Terapeutická kastrace u parafilních sexuálních delikventů. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 96-104, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Gregorová,P., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D.: Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 154, 2011, 163-166, ISSN 0301-2115, IF 1,582
 • Brody,S., Weiss,P.: Simultaneus penile-vaginal intercourse is associated with satisfaction (sexual, life, partnership, and mental health). J Sex Med 8, 3, 2011, 734-741. ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Weiss, P. Brody, S.: International Index of Erectile Function (IIEF) scores generated by men or female partners correlate equally well with own satisfaction (sexual, partnership, life, and mental health). J Sex Med 8, 5, 2011, 1404–1410. ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Šulová,L., Fait,T., Weiss,P. a kol.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Maxdorf, Praha 2011, 1. vydání, ISBN 978-80-7345-238-4, 438 s.
 • Weiss,P.: Sexuální apetence a její poruchy. Sezóna 2, č.2, 2011, 72-73, ISSN 1804-3038
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Změny v oblasti sexuálního chování v České republice po roce 1989. In: R.Kopáč,, J.Schwarz (Eds.): Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989 (p. 35-46). Artes Liberales, Praha 2011, 1. vydání, ISBN 978-80-904745-5-0
 • Brody,S., Weiss,P.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History. Journal of Sex & Marital Therapy, 37:298–306, 2011, ISSN: 0092-623X, IF 2,364
 • Weiss, P. a kol.: Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 2011 – Vyd.1, 352 s., ISBN 978-80-7367-845-6
 • Weiss,P.: Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel České republiky na začátku 21. století. In: Gillernová Ilona, Kebza Vladimír, Rymeš Milan a kol.: Psychologické aspekty změn v české společnosti: Člověk na přelomu tisíciletí (p. 69-83). Praha: Grada, 2011, 1. vyd., 256 s, ISBN 978-80-247-2798-1
 • Weiss,P.: Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí? Psychologie dnes 17, č.9, 2011, 16-18, ISSN 1212-9607
 • Doležalová-Hrouzková,A., Weiss,P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia – Sexology 11, No.1, 2011, 34-40, ISSN 1335-8820
 • Diamond,M., Jozifkova,E., Weiss,P.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Arch Sex Behav 40:1037–1043, No. 5, 2011, ISSN 0004-0002, IF 3,66
 • Diamond,M., Jozifkova,E., Weiss,P.: Rejoinder to Kingston and Malamuth (2011). Arch Sex Behav 40:1049–1050, No. 5, 2011, ISSN 0004-0002, IF 3,66
 • Jonášová,I., Weiss,P.: Erotické fantazie ženy II. Sexuológia – Sexology 11, No.1, 2011, 24-29, ISSN 1335-8820
 • Hollá,K., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D.: Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. J Sex Med 8, No. 4, 2011, 1083-1091. ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Weiss,P.: Evolučněbiologické teorie parafilií. Sborník přednášek z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011. ČZU, Praha 2011
 • Diamond,M., Jozífková,E., Weiss,P.: Proč je pro nás pornografie užitečná. Sborník přednášek z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011. ČZU, Praha 2011
 • Kuběna,A., Klapilová,K., Weiss,P.: Tak kdo si přikrášluje? Test věrohodnosti počtu heterosexuálních partnerů a dalších statistických výpovědí dotazníkových celonárodních průzkumů lidského sexuálního chování. Sborník přednášek z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011. ČZU, Praha 2011
 • Tichotová,L., Weiss,P.: Masturbace a masturbační fantazie českých žen. Sborník přednášek z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011. ČZU, Praha 2011
 • Brody,S., Costa,R., Hess,U., Weiss,P.: Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevantto Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al.jJ Sex Med 2011;8:3523–3525, ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Janáčková,L., Weiss,P.: Komunikace a etika v sexuologii. In: Ptáček,R., Bartůněk,P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011, str. 146-151. Vyd.1., 528 stran, ISBN 978-80-247-3976-2
 • Weiss,P., Brody,S.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and is Associated with Bisexual Behavior, and History of Venereal Disease, and Female Sexual Dysfunction. jJ Sex Med 2011;8, (Suppl.5), 388, ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Brody,S., Weiss,P.: Men´s better erectile function supports women´s better sexual function. jJ Sex Med 2011;8, (Suppl.5), 460, ISSN 1743-6109, IF 4,884
 • Weiss,P.: Normalita a abnormalita v sexuologii. Sborník přednášek z konference Sexualita a drogy. Praha, Sananim 2011. ISBN 978-80-904536-2-3
 • Weiss, P. Fifková,H., Procházka,I.: Transsexuality in the Czech Republic – situation and trends. Sexuológia – Sexology 11, No.2, 2011, 11-13, ISSN 1335-8820
 • Chovanec,M., Weiss,P.: Sexuálne správanie študentov stredných škol. Sexuológia – Sexology 11, No.2, 2011, 33-34, ISSN 1335-8820
 • Klapilová, K., Konečná,M., Weiss,P., Havlíček,J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: Review. Čes a slov Psychiat 108, No.1, 2012, 14-21, ISSN 1212-0383
 • Diamond,M., Jozífková,E., Weiss,P.: The Availability of Child Pornography Lowers the Incidence of Sex Crimes Against Children. In: David Erik Nelson (ed.): Online Pornography (p. 146-159). Greenhaven Press, Gale 2012, 208 p.
 • Holla,K., Jezek,S., Weiss,P., Pastor,Z.,Holly,M.: The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction amongst Czech Women. Int. J. Sexual Health 24, 3, 2012, 218-225, IF 0,610
 • Hollá,K., Weiss,P., Hollý,M.: K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. Č.S.Psychol. 56, 2012, No.3, 253-266, ISSN 0009-062X, IF 0,133
 • Weiss,P.: Poruchy pohlavní identity. Psychiatrie pro praxi 13, No. 3, 2012, 104-107, ISSN 1213-0508
 • Kamnerdsiri,A., Weiss,P.: The U.S. army´s taboo on soldiers´ sexuality. Proceedings from 12th Asia-Oceania Congress of Sexology, Kunibiki Messe, Japan 2012
 • Kamnerdsiri,A., Weiss,P.: Criminal consequences of extréme sexual practices between consenting adults in Europe. Proceedings from 12th Asia-Oceania Congress of Sexology, Kunibiki Messe, Japan 2012
 • Weiss,P.: Novinky v sexuologii. Sborník referátů z 20. Celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice (str.15-152). CAT Publishing, Ostrava 2012, ISBN 978-80-904290-8-6
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998) In: Štěrbová,D., Rašková,M., Procházka,I., Prouzová,Z. (eds.): Sexuální výchova – multidisciplinární přístup (40-44). CAT publishing, Ostrava 2012, 1. vydání, 244 stran, ISBN 978-80-904290-5-5
 • Weiss,P., Zvěřina,J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. In: Štěrbová,D., Rašková,M., Procházka,I., Prouzová,Z. (eds.): Sexuální výchova – multidisciplinární přístup (63-67). CAT publishing, Ostrava 2012, 1. vydání, 244 stran, ISBN 978-80-904290-5-5
 • Weiss,P.: Klasifikace sexuálních deviací. In: Štěrbová,D., Rašková,M., Procházka,I., Prouzová,Z. (eds.): Sexuální výchova – multidisciplinární přístup (74-83). CAT publishing, Ostrava 2012, 1. vydání, 244 stran, ISBN 978-80-904290-5-5
 • Weiss,P., Janáčková,L.: Monogamie a polygamie. In: Štěrbová,D., Rašková,M., Procházka,I., Prouzová,Z. (eds.): Sexuální výchova – multidisciplinární přístup (103-108). CAT publishing, Ostrava 2012, 1. vydání, 244 stran, ISBN 978-80-904290-5-5
 • Brody,S., Weiss,P.: Simultaneus penile-vaginal orgasm is associated with sexual satisfaction. J Sex Med 9, 9, 2012, 2475-2477, ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Kamnerdsiri,W.A., Weiss,P.: Prevalence of sexual dysfunctions among veterans suffering of PTSD. J Sex Med 9, Suppl. 5, 2012, 386, ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Chovanec,M., Weiss,P., Regász,I.: Ženská sexualita. Sexuológia – Sexology 12, No.1, 2012, 24-28, ISSN 1335-8820
 • Hrouzková, A., Weiss,P.: Marihuana a sexuální prožitek. Sexuológia – Sexology 12, No.1, 2012, 43-46, ISSN 1335-8820
 • Pichlerová, D., Herlesová, J., Weiss, P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Sexuológia – Sexology 12, No.2, 2012, 17-22, ISSN 1335-8820
 • Chovanec,M., Weiss,P.: Sexomnia. Sexuológia – Sexology 12, No.2, 2012, 23-25, ISSN 1335-8820
 • Chovanec,M., Weiss,P.: Viceversa. Sborník přednášek z 24. Bohnických sexuologických dnů, str. 20-27, CERM Brno 2013, ISBN 978-80-7204-831-1
 • Johnson,M., Weiss,P., Tichotová,L.: Demografické a osobnostní charakteristiky mužského internetového eskortu a sexuálních pracovníků v Praze. Sborník přednášek z 24. Bohnických sexuologických dnů, str. 35-38, CERM Brno 2013, ISBN 978-80-7204-831-1
 • Svatoňová,P., Weiss,P.: Deviantní sexuální fantazie u mužů. Sborník přednášek z 24. Bohnických sexuologických dnů, str. 77-79, CERM Brno 2013, ISBN 978-80-7204-831-1
 • Janáčková, L., Válka, J., Weiss, P.: Psychologické aspekty estetických operací na genitálu. Urologie pro praxi 14, č.1, 2013, 26-28, ISSN 1213-1768
 • Weiss,P.: Myths in sex. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 18, Suppl. 1, 2013, 231, ISSN 1362-5187, IF 1,456
 • Weiss,P.: Mýty v sexu II. XX. Sborník z konference Jiráskovy chirurgické dny s mezinárodní účastí, 27.-28.5.2013, Praha. Medin, Nové Město na Moravě 20013, ISBN 978-80-260-4306-5
 • Dean, J., Shechter, A., Vertkin, A., Weiss, P., Yaman, O., Hodik, M., Ginovker, A.: Sexual Health and Overall Wellness (SHOW) survey in men and women in selected European and Middle Eastern countries. Journal of international medical research 41, No.2, 2013, 482-492, ISSN 1473-2300, IF 0,958
 • Kotkova, P., Weiss, P.: Psychiatric factors related to sexual functioning in patients with Parkinson’s disease. Clin Neurol Neurosurg. 2013, 115(4):419-24. IF 1,234
 • Brody, S., Weiss, P.: Slimmer Women’s Waist is Associated with Better Erectile Function in Men Independent of Age. Arch Sex Behav 42, 2013, 1191–1198, ISSN 0004-0002, IF 3,66
 • Daneš, L., Weiss, P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Urologie pro praxi 14, č.4, 2013, 174-177, ISSN 1213-1768
 • Weiss, P.: Koitální debut. In: Kalman, M., Vašíčková, J. (eds.): Zdraví a životní styl dětí a školáků. Univerzita Palackého, Olomouc 2013, 172 s., 137-142, ISBN 978-80-144-3409-4
 • Daneš, L., Weiss, P.: Terapie předčasné ejakulace. Psychiatrie pro praxi 14, č. 4, 2013, 155-157, ISSN 1213-0508
 • Weiss,P.: Lidská sexualita. In: Gillernová,I., Šípek,J. (eds.): Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. FF Univerzity Karlovy, Praha 2013, 207 s. 154-160, ISBN 978-807308-439-4
 • Weiss,P.: K otázkám prohřešků vůči lege artis v kontaktu mezi pacientem a lékařem. In: Ptáček,R., Bartůněk, P., Mach, J. (eds.): Lege artis v medicíně. Grada, Praha, s. 213-217, ISBN 978-80-247-5126-9
 • Daneš, L., Weiss, P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Medicína pro praxi 10, č. 8-9, 2013, 297-299, ISSN 1214-8687
 • Klapilová, K., Weiss, P., Havlíček, J.: Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu. Sexuológia-Sexology  13, No.1, 2013, 13-22, ISSN 1335-8820
 • Pichlerová D, Herlesová J, Weiss P. Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Praktická gynekologie 2013; 17(2): 135-139. ISSN 1211-6645
 • Chovanec,M., Weiss,P.: Sex, komunikácia a zdravotníctvo. Sexuológia – Sexology 13, No.2, 2013, 18-22, ISSN 1335-8820
 • Klapilová, K., Cobey, K. D., Wells, T., Craig Roberts, S., Weiss, P., Havlíček, J.: Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra-Pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary Psychology 12, 2014, 1, 36-52, ISSN 1474-7049, IF 1,704
 • Weiss, P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. Lékařské listy č.3, 2014, 23-25, ISSN 2336-2987
 • Weiss, P., Daneš, L.: Předčasná ejakulace. Prakt. Lék. 94, č.2, 2014, 94-98. ISSN 0032-6739
 • Weiss,P.: Sexuální chování obyvatel ČR 2013. Sborník referátů z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno 2014. 140-144. ISBN 978-80-263-0702-0
 • Zvěřina,J., Weiss,P.: Sexuální chování obyvatel České republiky. Rodinné listy 3, č.6, 2014, 39-40, ISSN 1805-0824
 • Bar-Johnson,M., Weiss,P.: Mental Health and Sexual Identity in a Sample of Male Sex Workers in the Czech Republic. Med. Sci. Monit. 20, 2014, 1683-1686, e-ISSN 1643-3750, IF 1,216
 • Chovanec, M., Weiss,P.: Zdravotne znevýhodnené osoby – sex a mýty. Sexuológia – Sexology 14, No.1, 2014, 14-16, ISSN 1335-8820
 • Doležalová-Hrouzková,A., Weiss,P.: Erektilní dysfunkce u chronických uživatelů marihuany. Sexuológia – Sexology 14, No.1, 2014, 28-33, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P., Ondřichová,L.: Weissova navigace sexem. Columbus, Praha 2014, ISBN 978-80-87588-43-7, 208 s.
 • Weiss, P.: Psychogenní erektilní dysfunkce. In: Karetová,D., Malý,R., Kučera,D. (eds.): Angiologie 2014. Maxdorf-Jesenius, Praha 2014, s.28-29, ISBN 978-80-7345-412-8
 • Fifková,H., Weiss,P., Neumann,D.: Komplexní péče o děti a dospívající s poruchami pohlavní identity. Vox pediatriae 14, č.10, 2014, 21-22, ISSN 1213-2241
 • Doležalová Hrouzková, A., Weiss, P.: Filozofie sexuální touhy. Sexuológia – Sexology 14, No.2, 2014, 6 – 13, ISSN 1335-8820
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy žen. Praktická gynekologie 2014; 18(4): 251-253, ISSN 1211-6645
 • Weiss, P., Lukáčová, V.: Sexuální zneužívání. Vox pediatriae 15, č.1, 2015, 26-30, ISSN 1213-2241
 • Brody, S., Weiss, P.: Erectile dysfunction and premature ejaculation: Interrelationships and psychosexual factors. J Sex Med 2015;12:398–404. ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Bar-Johnson, M. D., & Weiss, P. (2015). A comparison of male sex workers in Prague: Internet escorts versus men who work in specialized bars and clubs. The Journal of Sex Research, 52 (3), 338-346. ISSN 0022-4499 IF 2.730
 • Weiss, P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. Sborník přednášek z 26. Bohnických sexuologických dnů, str. 65, CERM Brno 2015, ISBN 978-80-7204-913-4
 • Chovanec,M., Weiss,P.: Mýty v sexe u zdravotne znevýhodnených osob. Sborník přednášek z 26. Bohnických sexuologických dnů, str. 14-18, CERM Brno 2015, ISBN 978-80-7204-913-4
 • Weiss, P.: Sex a emoce. In: Gillernová,I., Bahbouh,R.: Moc emocí. Tribun EU, Brno 2015, str. 136-142, ISBN 978-80-263-0895-9
 • Weiss, V., Weiss, P., Fifková, H.: Naše zkušenosti s hormonální léčnou transsexuálních pacientů. Vnitřní lékařství 61, 2015, číslo 3, 197-201, ISSN 0042-773X
 • Lukáčová V., Weiss, P.: Sexualita lidí s vysocefunkčním autismem – dosavadní výsledky. Sexuológia – Sexology 15, No.1, 2015, 20 – 24, ISSN 1335-8820
 • Chovanec, M., Weiss, P.: Sexuálne dysfunkcie u ľudí závislých od alkoholu. Sexuológia – Sexology 15, No.1, 2015, 37 – 41, ISSN 1335-8820
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P. & Klapilová K. (2015): Female Sexual Response To Erotic Texts Is Associated With Attitudes Towards Sexuality. 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 113.
 • Binter, J., Bártová, K., Krejčová, L., Varella Valentová, J., Weiss P. & Klapilová K. (2015): Intrasexual Variation in the Size of Sexual Fantasy Repertoire. 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 66.
 • Ottová, B., Weiss,P.: Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce. Česká gynekologie 80, č.5, 2015, p.355 – 359, ISSN 1210-7832
 • Chovanec, M., Vrzáčková, P., Turčan, P., Weiss, P.: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. Sexuológia – Sexology 15, No.2, 2015, 13 – 18, ISSN 1335-8820
 • Weiss,P., Lukáčová,V.: Sexuální zneužívání dívek. Moderní gynekologie a porodnictví 23, č.3, 2015, s. 315-327, ISSN 1211-1058
 • Chovanec, M. Weiss, P.: Sexuálně dysfunkcie u závislých. Sborník přednášek z 27. Bohnických sexuologických dnů, str. 24-31, CERM Brno 2016, ISBN 978-80-7204-935-6
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová, K.: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie využívající dvou typů imaginativních stimulů. Sborník přednášek z 27. Bohnických sexuologických dnů, str. 32-39, CERM Brno 2016, ISBN 978-80-7204-935-6
 • Weiss, P.: Zvláštnosti lidské sexuality II. Sborník přednášek z 27. Bohnických sexuologických dnů, str. 77-92, CERM Brno 2016, ISBN 978-80-7204-935-6
 • Zvěřina, J., Weiss, P., Hollý, M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. Sborník přednášek z 27. Bohnických sexuologických dnů, str. 93-100, CERM Brno 2016, ISBN 978-80-7204-935-6
 • Brody,S., Klapilova,K., Weiss,P.: Women’s masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction. The Journal of Sexual Medicine 13, 5, str.S227, 2016, ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Binter,J., Schejbalova,A., Bartova,K., Valentova,V.J., Krejcova,L., Weiss,P.: Prevalence of zoophilia in Czech sado-masochistic community. The Journal of Sexual Medicine 13, 5, str. 41, 2016, ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Krejcová,L., Binter,J., Pastor,Z., Weiss,P., Klapilova,K.: Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. The Journal of Sexual Medicine 13, 5, str.S227, 2016, ISSN 1743-6109, IF 3,957
 • Müllerová, J., Weiss, P.: Body dysmorphic disorder and importance of recognizing and treating for plastic surgery: a review. Cientia e technica. Vitiviniola: A science and technology journal 31, No 2, 2016, ISSN 0254-0223, IF 0,278
 • Zmolikova, J., Pichlerova, D., Bob, P., Schückova, D., Herlesova, J., Weiss, P.: Splitting, impulsivity and intimate partnerships in young obese women seeking for bariatric treatment. Neuropsychiatric Disease and Treatment 12, 2016, No. 6, 1589–1593, ISSN: 1178-2021, IF 1,867
 • Máthé,R., Weiss,P., Zvěřina,J.: Prieniky sexuologie. Sexuológia – Sexology 16, No.1, 2016, 6-12, ISSN 1335-8820
 • Zvěřina,J., Weiss,P., Hollý, M.: Terapeutická kastrace. Sexuológia – Sexology 16, No.1, 2016, 18-23, ISSN 1335-8820
 • Tichotová, L., Weiss, P.: Masturbace a masturbační chování žen v České republice. Sexuológia – Sexology 16, No.1, 2016, 24-29, ISSN 1335-8820
 • Zvěřina, J., Weiss, P., Hollý, M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. Psychiatrie pro praxi 17, 1, 2016, 15-17
 • W.A. Kamnerdsiri, J.E. Rodríguez, P. Weiss: 176 Men’s Sexual Satisfaction Factors: Correlation Between Erectile Function and Premature Ejaculation. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.11.120The Journal of Sexual Medicine, Vol. 14, Issue 1, S55–S56, January 2017, IF 3,957
 • Weiss,P.: Sexuální revoluce 20. a 21. století. Sborník přednášek z 28. Bohnických sexuologických dnů, str. 76-87, CERM Brno 2017, ISBN 978-80-7204-952-3
 • Chovanec, Vrzáčková, Turčan a Weiss: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. Sborník přednášek z 28. Bohnických sexuologických dnů, str. 18-26, CERM Brno 2017, ISBN 978-80-7204-952-3

.

Knihy

 • Weiss, P. (2008). Transsexualita. Praha: Grada.
 • Weiss, P. (2008). Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha: Grada.
 • Weiss, P. (2008). Sexuální agrese. Praha: Maxdorf.
 • Weiss, P. (2008). Nevěra a její zvládání. Praha: Maxdorf.
 • Weiss, P. (2008): Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (2003). Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (2002). Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (2001). Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál.
 • Weiss, P. (1999). Sexuální chování obyvatel ČR. Praha: Alberta Plus.
 • Weiss, P. (1995). Sexuální delikventi z pohledu psychiatrické sexuologie. Praha: VÚPS.

Editorem monografií Sexuální zneužívání – pachatelé a oběti (Grada, 2000), Sexuální zneužívání dětí (Grada, 2005), Sexuologie (Grada, 2010), Etické problémy v psychologii (Portál, 2011).

V odborném tisku domácím i zahraničním publikoval více než 440 prací.

Kontakt

 • Email: weisspetr(at)volny.cz