top of page

Výzkumné oblasti

1/ Studium parafílií (např. pedofílie) a dalších sexuálních variací (např. sex. agrese)

Naše výzkumy jsou motivovány existencí mezer v současných vědomostech o parafiliích a též nedostatkem epidemiologických dat. Nedávno byl proveden celonárodní průzkumu prevalence symptomů poruch sexuální preference v rámci reprezentativního souboru populace ČR (10 tis. mužů a žen).

Také provádíme základní experimentální výzkum sexuálních variací. Za pomocí psychofyziologických měření (zejména PPG) a magnetické rezonance testujeme mužskou sexuální reakci při vystavení sexuálním (reálným nebo virtuálním) stimulům, vytvořeným na základě teorie sexuálních motivačních systémů (tedy obsahujících krom soulože i fázi atraktivity a dvoření).

Pro stimulaci využíváme audionahrávky, statické fotografie, videostimuly, i virtuální avatary. Jedním z našich cílů je i vytvoření standardizovaných sad stimulů pro klinickou praxi. V současnosti se zaměřujeme zejména na pedofílii a sexuální agresi.

Výzkumy plánujeme rozšířit na hebefílii, efebofílii a sadomasochismus. Zaměřujeme se na delikventní i nedelikventní, klinickou i neklinickou populaci.

2/ Pornografie

V rámci tohoto okruhu se zaměřujeme na mapování konzumace pornografie v České a Slovenské republice, prostřednictvím dotazníkového výzkumu. Cílem je zjistit, jaké obsahy pornografie muži a ženy konzumují a otestovat, které sexuologické a dále situační, osobnostní a behaviorální proměnné konzumaci pornografie determinují.

Dále se zabýváme studiem mechanismů patologické konzumace online pornografie. Projekt je zaměřen na pochopení mechanismu, který zapříčiňuje kompulsivní sledování pornografie dostupné na internetu. Ve čtyřech psychologických experimentech budou srovnáni participanti mužského pohlaví, kteří kompulzivně vyhledávají pornografii, a budou srovnáni s muži, kteří málokdy konzumují pornografii.

3/ Výzkum partnerských vztahů

V tomto rozsáhlém výzkumu se zaměřujeme především na dynamiku partnerských vztahů u heterosexuálních i homosexuálních jedinců. Zabýváme se takovými tématy, jako je diskrepance mezi preferencemi a reálným výběrem partnera, asortativním párování (zda si vybíráme partnera se sobě ne/podobnými charakteristikami) a jeho dopad na partnerskou spokojenost, vývojem partnerských vztahů po svatbě, žárlivostí, nevěrou, či vlivem hormonální antikoncepce na partnerský výběr.

Dalším tématem je komunikace v partnerských vztazích, konkrétně dominančními či manipulativními komunikačními styly a citovou vazbou v partnerských vztazích u zdravých heterosexuálních párů.

Dále studujeme strategie udržování partnerského vztahu v každodenním životě. Specifickou otázku pro nás představuje ovlivnění partnerské komunikace a prožívání partnerského vztahu psychopatologickými poruchami, např. schizofrenního okruhu.

4/ Měření ženského sexuálního vzrušení

Výzkumný projekt se zabývá měřením psychofyziologických reakcí během sexuálního vzrušení žen, které pociťují nějaké obtíže ve svém sexuálním životě, tak i ženy, které žádné takovéto problémy nepociťují. V jeho rámci tyto ženy provedeme řízenou imaginací zaměřenou na jejich tělesné pocity a pustíme krátké video ukázky.

Dále zkoumáme pomocí metod eyetracking a VPG reakce žen na mužské objekty a vývíjíme stimuly pro meření ženského sexuálního u normálních žen, i žen s parafilními preferencemi. Cílem je vytvořit komplexní baterii pro měření sex. vzrušení žen, která dosud není (u nás ani v zahraničí) k dispozici. Kritériem je věk od 18 do 45 let.

5/ Sexualita a psychiatrické diagnózy

Tento náš okruh výzkumu je zaměřen na hledání souvislosti mezi psychiatrickou diagnózou a sexualitou, konkrétně jak psychiatrické onemocnění může mít vliv na sexualitu a naopak. V současnosti se zaměřujeme na populaci depresivních mužů.

Deprese je často spojována s utlumením erotického života člověka. Výzkumy ukazují, že u melancholické deprese dochází ke ztrátě erotického zájmu, ale u deprese s úzkostnými rysy naopak dochází ke kumulaci erotických aktivit, které se často u pacientů můžou vymknout kontrole.

V naší studii se zaměřujeme na psychofyziologická měření (penilní pletysmografie, elektromyografie, test zkreslení pozornosti) sexuální odpovědi při vystavení vizuálním sexuálním stimulům. Dále plánujeme zaměřit výzkum i na populaci schizofreniků a dalších diagnóz.

6/ Výzkum neverbálních projevů během procesu dvoření u homosexuálních a heterosexuálních jedinců a jejich správné či špatné vnímání a rozpoznávání

Studie se zaměřují nejen na projevy dospělých jedinců, ale zároveň na vývoj těchto neverbálních prvků v průběhu ontogeneze ženy. V současné době probíhá sběr dat zaměřený na analýzu neverbálních projevů u heterosexuálních a homosexuálních jedinců.

Metoda výzkumu spočívá v přehrávání reálných situací ze života zkoumaného jedince a zároveň v navození přirozených podmínek prvního seznámení. Tato metoda je zároveň aplikována ve studii, do které spadají dívky různých věkových kategorií.

7/ Umění a erotika

V rámci NUDZu jsme navázali spolupráci se skupinou Obrazu, mysli a mozku, pod vedením docenta Kessnera a vytvořili kolekci erotických stimulů. Tato kolekce se skládá z fotek, kreseb, maleb, soch a dalších uměleckých stylů s erotickou tématikou.

Obrázky jsou kategorizované do 17 skupin, podle polohy a sexuální orientace zobrazených aktérů. Celkový počet je 600 obrazových stimulů. V současné chvíli dochází k subjektivnímu hodnocení této sady. U spárovaných stimulů následně proběhne hodnocení za pomoci eyetrackingového zařízení, které snímá pohled zkoumaného jedince, tj. kam přesně se hodnotitel dívá.

bottom of page